Stypendia szkolne

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszowice, na rok szkolny 2007/2008.

Wnioski należy składać oraz wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pok. nr 4

Termin składania:
– do 15 września 2007 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
– do 15 października 2007 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę (ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) nie może przekraczać kwoty 351,00 zł (do dochodów wlicza się również wszelkie zasiłki i dodatki).

Przyznane stypendium szkolne:
– Realizowane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach imiennych rachunków wystawionych na Wnioskodawcę, potwierdzających dokonanie zakupu na cel edukacyjny dla ucznia. W przypadku rachunku dokumentującego zakup o charakterze edukacyjnym dla więcej niż jednego dziecka, rachunek ten musi na odwrocie zawierać oświadczenie Wnioskodawcy w jakiej części dla którego dziecka przeznaczył zakup. Refundacja dokonywana będzie do kwoty przyznanego stypendium.

Rozliczane będzie w wyznaczonych terminach. Zgodnie z obowiązującym prawem refundowane będą wydatki poniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania decyzji przyznającej stypendium. Aby więc Wnioskodawca mógł rozliczać wydatki edukacyjne dokonane w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień 2007 r.) poniesione z przeznaczeniem na rok szkolny 2007/2008, konieczne jest złożenie kompletnego wniosku do 15 maja 2007 r.

Formularze wniosków dostępne są:
– w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piętro, pok. nr 4
– do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krzeszowice www.malopolska.pl/bip/krzeszowice w zakładce Urząd/Referaty/Wydział Spraw Obywatelskich

Rozpocznij dyskusję

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

W górę